+359 895 444 333 credit@newton.bg

Общи условия

за кредитно посредничество на “Нютън - ипотечни консултанти” ООД

Общи положения

Настоящите Общи условия определят реда за ползване на услугите, предоставяни от Нютън – ипотечни консултанти ООД (“НЮТЪН”) в качеството му на кредитен посредник с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за банков кредит, както и взаимоотношенията между НЮТЪН, потребителите и търговските банки.

Със зареждането на електронната страница на НЮТЪН – www.newton.bg, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги, приемате ги изцяло и се задължавате да ги спазвате.

 

Кои сме ние?

 1. “Нютън – ипотечни консултанти” ООД, ЕИК 203517550, е търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, бул. “Васил Левски” № 91, ет. 2, ап. 8, представлявано заедно и поотделно от управителите си Майя Ивайлова Ненчева и Мария Иванова Мухчиева.

НЮТЪН е регистриран кредитен посредник по реда на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Наредба № 19 от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници. Дружеството е регистрирано в Регистъра за кредитни посредници на Българската народна банка (“БНБ”) с рег. номер № BCI00005.

 1. и заповед за вписване 17405/06.02.2017 г. Можете да проверите регистрацията на НЮТЪН като кредитен посредник на интернет страницата на БНБ, секция “Банков надзор”, рубрика “Кредитни посредници”.
 2. НЮТЪН има право да посредничи за продукти и услуги, предлагани от всяка търговска банка, която упражнява дейност на територията на Република България, съгласно банковото законодателство и която въз основа на подписан договор с “Нютън – ипотечни консултанти” ООД е приела да отпуска банкови кредити при посредничество, съгласно своята кредитна политика и кредитно законодателство.
 3. НЮТЪН не предлата услуга по предоставяне на съвет, състоящ се в предоставяне на индивидуални препоръки на клиента във връзка с избора му на конкретен кредит.

 

Кой е потребител на услугите по кредитно посредничество, предоставени от нас?

 1. „Потребител“ на услугите по кредитно посредничество, предоставени от НЮТЪН, е всяко физическо или юридическо лице, което си сътрудничи с избран от него кредитен консултант към “Нютън – ипотечни консултанти” ООД с цел получаването на съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит.
 2. Потребителят има право да се свърже с избран от него кредитен консултант към НЮТЪН и да потърси от него експертно становище за възможностите да му бъде отпуснат банков кредит при определени параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит.
 3. При кандидатстване за кредит потребителят трябва да предостави цялостна и вярна информация на кредитния консултант – в това число, но не само: лични данни, имуществено и семейно положение, заетост, доходи, кредитен статус, копия от необходими документи и други.

 

Кои са нашите кредитни консултанти?

 1. „Кредитен консултант“ към НЮТЪН е всеки служител на НЮТЪН по трудово и гражданско правоотношение, който е експерт в областта на банковото и кредитното дело и се е задължил добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на НЮТЪН при кандидатстване за отпускане на банкови кредити съгласно действащото законодателство.
 2. Кредитният консултант може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит; не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
 3. Кредитният консултант се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на банков кредит на база предоставената от потребителя информация и копия от документи – като разкрие обективно и цялостно, по разбираем за потребителя начин, всички условия и обстоятелства около банковия кредит, за който потребителят кандидатства.
 4. Кредитният консултант към НЮТЪН не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на банков кредит. Отговорността на кредитния консултант се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество.

 

Плащания към НЮТЪН

 1. Потребителят-кредитополучател не заплаща каквото и да било комисионно възнаграждение и/или каквито и да било такси на кредитния консултант на НЮТЪН или на НЮТЪН за предоставената му информация и/или съдействие.
 2. НЮТЪН получава комисионни възнаграждения от търговска банка-партньор само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между НЮТЪН и съответната банка.
 3. Потребителят следва да преведе на избраната от него банка в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка начислява съгласно своята търговска политика и тарифи.

 

Процедури за подаване и разглеждане на жалби

 1. Жалба е всяко постъпило по реда и условията на настоящите Общи условия възражение от потребител за нарушаване на негови законни права и интереси във връзка с предложени и предоставени от НЮТЪН услуги по кредитно посредничество.
 2. Ако желаете да подадате жалба или сте недоволни от предоставената от НЮТЪН услуга, можете да ни уведомите по следните начини:
  • На адрес на управление на Дружеството (на място или по пощата) – гр.София, п.к. 1000, район “Средец”, бул. ”Васил Левски” № 91, ет. 2, ап. 8;
  • На e-mail адрес – office@newton.bg;
  • По телефона – 0898 526 826;
 3. Жалбата трябва да бъде изготвена на български език и трябва да съдържа:
  • Адресат;
  • Трите имена на потребителя;
  • Адрес за кореспонденция с Вас, адрес на електронна поща и актуален телефон за връзка;
  • Изложение на обстоятелствата, на които се основава оплакването;
  • В какво се състои искането Ви;
  • Начин на получаване на отговор;
  • Подпис и дата.
 4. Към жалбата се представя и копие от нотариално заверено пълномощно, когато се подава от пълномощник.
 5. Времето за отговор зависи от сложността на проблема и необходимата проверка, като спазваме законоустановения 30 (тридесет) дневен срок за отговор.

Способите за алтернативно разрешаване на спорове

 1. Когато решението в рамките на вътрешната процедура за подаване на жалби не Ви удовлетворява, можете да отнесете спора до съответния компетентен орган за алтернативно решаване на потребителски спорове по чл. 64, ал. 1 от ЗКНИП /секторна помирителна комисия, създадена по реда на глава девета, раздел трети на Закона за защита на потребителите/. Подаването на възражение или жалба във връзка с договор за кредит за недвижим имот не е задължителна предпоставка за образуване на помирително производство.
 2. Можете да сезирате секторната помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите. Заявлението и придружаващите го документи могат да бъдат подадени и по електронна поща или онлайн чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите.

Отделно от горното, в случай, че счетете, че законните Ви права са нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес: www.kzp.bg.

 

 Права и отговорности

 1. Екипът на НЮТЪН си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.
 2. Екипът на НЮТЪН си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.
 3. Екипът на НЮТЪН ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на банков кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи. Екипът на НЮТЪН не отговаря при непредставяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценките на съответната търговска банка или за промени в нейната кредитна политика.

 

Допълнителни разпоредби

 1. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат разрешавани с разумни преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на решение – от българския съд съгласно относимото българско законодателство.
 2. НЮТЪН си запазва правото да променя настоящите Общи условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в електронната страницата.
 3. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната електронна страница на НЮТЪН. Последна актуализация на Общите условия е направена на 31.01.2020г.